Chương trình đào tạo lãnh đạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠOTHỜI LƯỢNG PHÍ THAM DỰ (VNĐ) ĐĂNG KÝ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)36 BUỔI 15,000,000 LIÊN HỆ
GIÁM ĐỐC KINH DOANH26 BUỔI 13,000,000 LIÊN HỆ
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ20 BUỔI 10,000,000 LIÊN HỆ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT20 BUỔI 10,000,000 LIÊN HỆ
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH20 BUỔI 10,000,000 LIÊN HỆ
THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO (LEADER MINDSET)04 BUỔI 6,000,000 LIÊN HỆ
KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH03 BUỔI 1,650,000 LIÊN HỆ
QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN02 BUỔI 1,000,000 LIÊN HỆ