Chương trình đào tạo quản lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝTHỜI LƯỢNG PHÍ THAM DỰ (VNĐ) ĐĂNG KÝ
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 12 BUỔI 6,000,000 LIÊN HỆ
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG 12 BUỔI 6,800,000 LIÊN HỆ
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 12 BUỔI 6,000,000 LIÊN HỆ
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ12 BUỔI 6,800,000 LIÊN HỆ
QUẢN LÝ CỬA HÀNG CHUYÊN NGHIỆP04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ (TRAIN THE TRAINER)04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Phân tích BCTC, các chỉ số, đầu tư)06 BUỔI 3,000,000 LIÊN HỆ
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ12 BUỔI 6,000,000 LIÊN HỆ
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ UỶ THÁC CÔNG VIỆC02 BUỔI 1,000,000 LIÊN HỆ
NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ CON NGƯỜI04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ